Rättsmedlingens framtid i Sverige

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Veronica Vartanian; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Detta arbete handlar om rättsmedling och dess framtid i Sverige. Syftet var att göra en mer ingående analys om dess eventuella införande och en översikt av fenomenet i de nordiska grannländerna. Målet var att skapa ett bättre helhetsperspektiv och uppfattning om vad ett eventuellt införande av rättsmedling i Sverige skulle innebära. Arbetet har framställts utifrån
dessa frågeställningar;

 Vilken är rättsmedlingens framtida roll och önskade effekt?
 Vilka för- och nackdelar finns inför införandet rättsmedling i Sverige?
 Hur utövas rättsmedling i de nordiska grannländerna?
 Vilken effekt har rättsmedlingen gett i de nordiska grannländerna?

Avgränsningen har gjorts till att arbetet endast omfattat rättsmedling i de nordiska länderna. Medling vid anledning av brott har inte behandlats. Den metod som användes var utifrån traditionell juridisk metod. Tyngdpunkten låg på den juridiska doktrinen och den offentliga utredning som gjorts på området.

Medlingen har många fördelar och framstods vara ett alternativ till alternativ tvistlösning. Medling är ett unikt fenomen där parterna får vara med och lösa deras tvist med hjälp av en medlare. Medling anses vara kostnadseffektiv och fördelaktig för parterna på längre sikt. Medling finns i olika varianter varav fenomenet rättsmedling. I Norge, Danmark och Finland infördes rättsmedling som en alternativ tvistlösningsmetod. I Sverige regleras domstolsanknuten medling i RB 42:17 st. 2, men är inte i samma omfattning som den domstolsanknutna medlingen som bedrivs i de nordiska grannländerna.

Efter en granskning konstaterades att rättsmedlingen hade fördelar och nackdelar. Fördelarna var processekonomiska och tydde på att domstolarna avlastades. Att införa rättsmedling i Sverige tyder på ett nytt förfarande där fördelarna är stora i fråga om parter. Samtidigt finns nackdelar som berör domstolarnas verksamhet och rättssäkerhet. Rättsmedlingen i våra nordiska grannländer bedrivs som ett domstolsanknutet förfarande där oftast en domare intar sig rollen som medlare. Rättsmedlingen sker i ett tidigt skede och avslutas när förlikning nås. Rättsmedlingen i Norge Danmark och Finland anses fördelaktig. Antalet ärendet som förliks har ökat och ärendetiderna har minskat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)