Hur påverkas lärare genom kompetensutveckling inom IKT? En studie huvudfokus på PIM

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Våra frågor som vi fokuserar kring är följande:Har PIM påverkat lärarnas användande av digitala verktyg i undervisningen?Vilken attityd har läraren till PIM?Förändras attityder till digitala verktyg efter genomgången PIM utbildning?Anser läraren att lärarrollen blir förändrad av digitala verktyg i undervisningen?Studiens är genomförd i en mellanstor stad strax utan för Göteborg. Respondenterna är alla utbildade lärare inomår F-6. Vi har använt både enkät och intervjustudier som underlag för vår uppsats. Vi har använt oss av litteraturav både uppsatser och relevant tryckt litteratur. Huvudfokus har varit att använda forskningsbaserad litteratur.Resultatet har påvisat lärarnas attityder till kompetensutveckling samt IKT i undervisningen. Resultatetåskådliggör också lärares användning av IKT i den pedagogiska verksamheten. Vi anser att ämnet är högstrelevant för läraryrket, då Informationsteknologin är aktuellt inom den samhälliga förändring som sker och inteminst inom skolverksamheten och undervisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)