Akutsjuksköterskans dokumentation av omvårdnadsbehovet på RETTS- journal. Ett patientsäkerhetsperspektiv på akutmottagning

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund. Dokumentationen är en stor del av sjuksköterskans arbetsuppgifter men det finns brister vilket sätter patientsäkerheten i fara och patienten kan utsättas för en vårdskada Syftet med studien var att belysa i vilken utsträckning omvårdnadsbehovet är bedömt och dokumenterat eller inte avseende fallrisk, omvårdnadsbehov samt autonoma brister av sjuksköterskan. Metoden var en kvantitativ, deskriptiv och retrospektiv journalgranskning. I urvalet ingick alla vuxna patienter som under en vecka besökt en akutmottagning i södra Sverige där dokumentationen utfördes på RETTS-journal. Antalet var 1139 journaler som granskades. Resultatet Akutsjuksköterskan dokumenterar/bedömer omvårdnadsbehovet undermåligt. Det fanns signifikanta skillnader (p=0,009) på medelåldern där omvårdnadsdokumentationen bedömdes/dokumenterades eller ej. Det fanns ingen signifikant samband mellan patientflödet och om omvårdnadsbehovet dokumenterades eller ej. Inte heller mellan män och kvinnor fanns det någon signifikans mellan om omvårdnadsbehovet bedömdes/dokumenterades eller ej. Diskussion. Akutsjuksköterskan behöver bli bättre på att dokumentera/bedöma omvårdnadsbehovet på vuxna patienter överlag, men framförallt på yngre vuxna patienter. Akutsjuksköterskans kunskaper om vikten av korrekt och saklig dokumentation behöver förstärkas. Det är viktigt även ur ett patientsäkerhetsperspektiv att alla dokumenterar på samma sätt och att detta är väl förankrat i organisationen, tydliga riktlinjer som uppmuntrar kritiskt tänkande och reflektion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)