Dokumentation av personcentrerad vård inom ambulanssjukvården : - en retrospektiv journalgranskning

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Författare: Ulrika Törnberg; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Introduktion: Inom ambulanssjukvården finns ett inarbetat vårdutförande av sjuksköterskan, där effektivitet och snabbhet prioriterar den medicinska statusen av patienten framför en personcentrad vård. Dokumentation av personcentrerad vård kan stärka patientens delaktighet i sin vård. Syfte: Syftet med studien var att kartlägga dokumenterat innehåll i ambulansjournalen som kan relateras till personcentrerad vård. Metod: En retrospektiv journalgranskning med kvantitativ ansats av 100 slumpmässigt utvalda omvårdnadsjournaler från fyra ambulansstationer i Mellansverige, via journaldatasystemet Paratus utfördes. Ett validerat granskningsprotokoll specifikt för personcentrerad vård användes. Data analyserades i SPSS och beskrevs med en deskriptiv och analytisk statistik med Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis test samt en korrelationsanalys enligt Pearson. Resultat: Det statistiska resultatet visade tydliga brister i personcentrerad vårddokumentation och 99% av ambulanspersonalen fokuserade på patientens sjukdom snarare än att se hela individen med sina egna upplevelser och värderingar i sin vård i dennes livsvärld. Konklusion: Enligt resultaten som erhållits i denna studie indikerar på ett fortsatt behov av ökad kunskap och utbildning om personcentrerad vård i dokumentationen bland sjuksköterskor och ambulanssjuksköterskor i ambulanssjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)