Patienters upplevelser av intensivvård

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Intensivvård innebär att vårdas i en högteknologisk miljö där patienterna som vårdas är kritiskt sjuka. Patienterna upplever sig ofta stressade och utlämnade och beroende av sjukvårdspersonalen. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av intensivvård. Metod: Meta-syntetisk litteraturstudie med kvalitativ ansats baserad på elva intervjustudier. Resultat: Upplevelserna av intensivvård skiljde sig åt mellan patienterna. Resultatet visade att omgivningen hade stor påverkan på välmående där anhörigas närvaro och vårdpersonalens bemötande hade stor betydelse. Kommunikationsmöjligheterna var begränsade och patienterna upplevde en frustration över att inte kunna förmedla sig. Patienterna upplevde också att det var svårt att skilja på vad som var verkligt och overkligt där hallucinationer och drömmar ofta förekom. Andra upplevelser som beskrevs var en lättnad av att ha överlevt eller att deras existens var hotad. Konklusion: Det är viktigt att intensivvårdssjuksköterskan är medveten om att upplevelserna kan variera och att varje enskild upplevelse och känsla ska ses och betraktas som individuell och subjektiv. Kunskap om vad patienterna upplever kan hjälpa intensivvårdssjuksköterskan att arbeta för att främja positiva upplevelser och förebygga lidande för patienten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)