Specialpedagog/speciallärare sökes : En studie av vilken kompetens som efterfrågas hos specialpedagoger/speciallärare i högstadieskolornas rekryteringsannonser för att stödja arbetet med inkludering för alla elever

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Författare: Sofia Sandlund; Lisa Skogsberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att utifrån innehållet i högstadieskolors rekryteringsannonser undersöka vilken kompetens som efterfrågas hos specialpedagoger/speciallärare för att stödja skolornas arbete med inkludering för alla elever. Detta undersöks genom tematisk analys av rekryteringsannonserna och utifrån analysen besvaras frågeställningarna; På vilket sätt uttrycks skolornas arbete för inkludering i rekryteringsannonserna? Hur överensstämmer innehållet i rekryteringsannonser med examensbeskrivningarna för specialpedagog- och speciallärarexamen? Vilket inflytande framgår att specialpedagog/speciallärare har i utformandet av skolornas arbete för att uppnå inkludering? Studien har genomförts utifrån en induktiv ansats med kvalitativ tematisk analys av autentisk textdata för att resultatet ska präglas av närhet till det empiriska materialet och därigenom stärks trovärdigheten och tillförlitligheten.     Studien baseras på 13 rekryteringsannonser riktade mot specialpedagoger/speciallärare i högstadieskolor. Textmassan i annonserna motsvarar 7 174 ord varigenom en mättnad bedöms ha uppnåtts. Studiens tematisering visar att den specialpedagogiska kompetens som efterfrågas i annonserna snarare handlar om enskilt arbete med elever än arbete på organisationsnivå eller med lärmiljö. Det finns stor överrensstämmelse mellan resultatet och forskningsbakgrunden. Det enda avvikande är att specialpedagogisk utbildning värdesätts i högre utsträckning i den aktuella kontexten. Arbetet med elever ligger närmare speciallärarens unika kompetens genom undervisning av elever. Annonsformuleringarna återspeglar Skollagens skrivningar om kartläggning och åtgärdsprogram, däremot lyser lagformuleringar om det främjande och förebyggande arbetet med sin frånvaro. Genom begreppen kategoriskt och relationellt perspektiv, samt formulerings- och realiseringsarena fördjupas förståelsen av resultatet. Resultatet indikerar att det specialpedagogiska arbetet inte bedrivs utifrån inkluderande principer, vilket förutsätter ett långsiktigt arbete. För att förändra i inkluderande riktning tycks fördjupade kunskaper hos skolledare behövas och inkludering behöver vara en del av den politiska agendan

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)