Fundamental förändring av revisionsberättelsen? : En kvantitativ studie om vilken information privata investerare anser att revisionsberättelsen bör innehålla

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Tommy Nyström; Simon Eklund; [2013]

Nyckelord: revision; revisionsberättelse;

Sammanfattning:

EU, IAASB och PCAOB har under senaste tiden belyst behovet av att väsentligen förändra innehållet i dagens revisionsberättelse, detta genom att utarbeta en mängd förslag på vad revisionsberättelsen bör innehålla. Förslagen har väckt stora debatter där dessa framförallt kritiseras för att vara väldigt omfattande och krångliga. Vi saknar tidigare studier som utreder vilken information revisionsberättelsen bör innehålla och söker därför, i denna studie svaret på den frågan ur privata investerares perspektiv. Får att nå dit utreder vi privata investerares förståelse och tillämpning av dagens revisionsberättelse, vilka förväntningar privata investerare har på revisorns roll och ansvarsområden samt utreder hur privata investerare värderar olika förslag på ny information i revisionsberättelsen. Avslutningsvis utreder vi vilken effekt utbildning, i synnerhet en större teoretisk kunskap om revision har på uppfattningen, detta genom att dels studera privata investerare, i form av medlemmar från aktiespararna, men även genom att studera revisionsstudenter.

Studien genomförs genom två enkätundersökningar. En gruppenkät riktad till 60 medlemmar från aktiespararna och en webbenkät riktad till 195 revisionsstudenter från svenska universitet. Efter både enklare univariata tester och en rad regressionsmodeller finner vi att majoriteten av respondenterna läser revisionsberättelsen, att de anser att den är värdefull och att den främst har ett symboliskt värde. Vidare finner vi, konsistent med tidigare forskning, bevis för att respondenterna förväntar sig att det är revisorns ansvar att upptäcka alla bedrägerier oavsett beloppets storlek, detta för urvalsgruppen aktiesparare. Denna studie är den första i sitt slag i Sverige och därmed den första som indikerar ett förväntningsgap i Sverige. Studien finner även att respondenterna, i hög utsträckning efterfrågar ny information i revisionsberättelsen, framförallt information som ökar kommunikationen av revisionens resultat. Vidare finner studien bevis för att utbildning har effekt på uppfattningen. Revisionsstudenter, d.v.s. de med mer teoretisk kunskap om revision, har en mer realistisk uppfattning av revisorns roll och ansvarsområden och har mer återhållsamma förväntningar på att utvidga revisorns ansvar och inkludera ny information i revisionsberättelsen.

Vi konkluderar att revisionsberättelsens kommunikativa värde bör förbättras. Vi föreslår att revisionsberättelsen bör innehålla mer information om resultatet av revisionen, som dels efterfrågades av respondenterna i högst utsträckning och dels tillför ett mer kommunikativt värde för användaren, i form av mer information över revisorns ansvar och uppgifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)