Franzénskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Sammanfattning: Skolans utformning utvecklades genom tomtens form och förutsättningarna runtomkring. På den östra sidan brusar en kraftig trafikled och på den västra sidan öppnar den sig mot staden. Därmed rör sig byggnaderna längs platsens östra sida för att stänga ute bilarnas oljud och öppna upp skolgården mot Henriksdalshamnen och Anders Franzéns park. Anders Franzén var en marintekniker och amatörforskare som år 1956 upptäckte regalskeppet Vasa. Jag har döpt skolan efter Franzén för att knyta an till den intilliagnde parken och för att inspirera barnen att upptäcka världen. I den norra byggnaden finns årskurs tre till sex samt utrymmen för de estetiska ämnena. I den östra byggnaden finns förskola och årskurs ett och två samt matsal och terass på övervåningen. I tomtens södra del finns idrottshallen en bit bort från skolan för att göra det möjligt för allmänheten att använda den på kvällar och helger. Idottshallen är till hälften nedgrävd med skolgård på taket som man kan nå genom en större trappa eller hiss. Alla klasser har sin egen dörr för att skapa en trygghet när man kommer till skolan som innebär att man känner alla som man delar kapprum med och för att skapa en möjlighet för eleven att påverka den egna hemvisten. Skolgården verkar samlande för skolan som sträcker sig längs tomten och slingrar sig likt Anders Franzéns park. På skolgården finns bland annat en klättervägg, grönytor, basketkorg och gungor. Det finns även terasser utrustade med odlingsmöjligheter, bikupor och solceller tillgängliga för undervisning och övervakade lekar. Vid idrottshallen finns parkering för bilar och utrymmet för leveranser ligger i anslutning till matsalen i den mellersta byggnaden. Cykelparkeringar finns utspridda över hela tomten i närheten av entréer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)