Fastighetsutvecklarens markförvärv : Processen i teori och praktik

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning: Stockholm har idag en glödhet bostadsmarknad där efterfrågan är stor och många bostäder måste byggas. En förutsättning för att nya bostäder ska kunna byggas är att det finns tillgänglig mark samt att marken är detaljplanelagd. Tillsammans med ekonomiskt gynnsamma förhållanden har det de senaste åren lett till en stor ökning av antalet aktiva aktörer på marknaden. Den rådande situationen gör att företagens strategi för att förvärva mark är avgörande för deras överlevnad. Syftet har varit att utreda hur företagen resonerar vid förvärv av icke-planlagd mark då detta kan skapa en risk för företagen. Vad grundar de sitt beslut på och vilka kalkyler är det som faktiskt görs är något som besvaras i rapporten. De teorier som ligger grund för arbetet kommer därmed innefatta delar om värdetrappan, exploateringskalkylen och marknadsanalyser med en avslutande del om generell fastighetsvärdering. De metoder som har använts är litteratursökningar för att få en övergripande förståelse för den bakomliggande teori. Denna undersöks sedan djupare med hjälp av kvalitativa intervjuer av intressanta företag på marknaden. De slutsatser som utifrån arbetet kan dras är att det som ligger till grund för företagens strategier baseras på exploateringskalkyler och väl utarbetade marknadsanalyser. Vidare är det tydligt att företagen reglerar köpen med hjälp av olika villkor för att minimera riskerna vilket gör att marken inte förvärvas i ett tydligt steg utifrån värdetrappans teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)