Vad är hälsa? : En diskursanalys av hälsotidningen MåBra

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Humanistiska institutionenÖrebro universitet

Sammanfattning: Denna studie syftar till att visa hur hälsa representeras i hälsotidningen MåBra. Utgivningsåret för tidningen  i studien är 2008. Studien bygger på en semiotisk analys av de bilder som finns på tidningens omslag. Den bygger också på en kvalitativ diskursanalys av ett avgränsat material. De teorier som studien utgår från är genusteorin, som definieras av Hirdman och Jarlbro, och olika teorier om vad hälsa är, främst från ett hälsopedagogiskt synsätt. I studien analyseras hur hälsodefinitionerna kommer till uttryck i tidningen och vilka budskap om  hälsa de för med sig. Samtidigt behandlar studien hur dessa hälsobudskap tilltalar.   Resultaten visade att alla definitioner av hälsa som studien utgått från används av tidningen. Tidningen rapporterar om hälsa ur ett medicinskt, psykiskt, fysiskt, socialt, emotionellt och andligt synsätt. I rapporteringarna om hälsa använder sig tidningen av läsarnas underförstådda föreställningar om vad som bör eftersträvas och undvikas. Genom eftersträvan att bevara ett välbefinnande både fysiskt, psykiskt och socialt genomlyste även WHO’s definition av hälsobegreppet. De budskap som förmedlas till kvinnan, har ett tilltal som uppmuntrar läsaren att ändra sig själv, sina vanor och livsstil till något som kan bli ännu bättre.       Nyckelord: Hälsa, tidning, hälsotidning, MåBra, genus, semiotik, diskursanalys

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)