BLOCKCHAIN SOM RESURS INOM OFFENTLIG SEKTOR

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Sammanfattning: Sverige befinner sig inte längre på en världsledande position inom digital förvaltning: något man har som mål att vara. Studier om digital förvaltning har påvisat att Sverige var lägst placerade av de nordiska länderna när det kommer till användarvänlighet, transparens och säkra e-tjänster. Vidare anser många svenskar anser att svenska myndigheter halkar efter gällande digital service. Blockchain anses ha potential att vara revolutionerande för digitaliseringen inom många olika användningsområden. Denna studie syftar till att undersöka hur blockkedjan kan påverka den digitala transformationen av Sveriges offentliga sektor. Målet är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar blockchain-teknologin kan innebära inom offentlig förvaltning, samt identifiera vilka typer av digitala innovationer blockchain kan bidra med. Datainsamlingen i studien följer en kvalitativ undersökningsdesign och har skett genom sex semistrukturerade intervjuer med myndigheter som har arbetat med blockkedjan samt personer vars arbetsroller involverar arbete med blockkedjan inom Sveriges offentliga sektor. Den insamlade datan genererade sedan den data som utgör grunden för studiens resultat. I studien har det visats på att blockkedjan kan påverka den digitala transformationen av Sveriges offentliga sektor genom att dess möjligheter har potential att skapa digitala innovation som kan förändra hur tjänster, processer, och strukturer i offentlig sektor kan komma att se ut i framtiden. De utmaningar som identifierats i studien involverar bland annat problem med prestanda, kunskaps- och erfarenhetsbrist och nuvarande lagstifning. Vilket hindrar i nuläget blockkedjans potential att kunna skapa de olika innovationerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)