En fallstudie om hur personalomsättning avsocialsekreterare ser ut inom socialtjänsten i en norrländsk glesbygdskommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete;

Författare: Göran Kallin; Anna Larneback; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

SammanfattningDenna studie syftar till att undersöka hur personalomsättningen av socialsekreterare ser utinom socialtjänsten i Västerbottens inland. Studien är en fallstudie av ett socialkontor i englesbygdskommun i Västerbotten. Studiens resultat visar att personalomsättningen avsocialsekreterare inom socialtjänsten i den glesbygdskommun i Västerbotten som vi undersöktär hög. Universitetsorter utbildar många socionomer och konkurrensen om jobb är stor i dessastäder. Nyutexaminerade söker till glesbygden där konkurrensen inte är lika stor. Ett tydligtproblem som uppstår är att glesbygden får sökande som inte erhåller någon erfarenhet menframförallt har en intention att stanna kvar i glesbygden. Att arbeta inom socialtjänsten i englesbygdskommun i Västerbotten innebär att man får lära sig lite om mycket och i stora dragupplevs det myndighetsutövande klientarbetet i glesbygden som något positivt. Dock visarstudien att många av de som rekryterats oftast återvänder till sin hemort eller annan större stadefter att ha arbetat en kortare period. Detta medför en hög omsättning av personal. Den högaomsättningen av personal påverkar även det klientnära myndighetsutövande arbetet men ävenhögre arbetsbelastning i form av bl.a. ojämn arbetsfördelning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)