Vi trivs bäst i öppna landskap, eller? En utvärdering av förändringen från cellkontor till öppna kontorslandskap hos Skatteverket i Helsingborg

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Skatteverkets Helsingborgskontor genomgick för ungefär ett år sedan en organisationsförändring i form av ett byte från arbete i cellkontor till arbete i öppna kontorslandskap i en annan byggnad. Detta gjordes på grund av att det uppstod problem i den tidigare byggnaden. Denna utvärdering syftade till att undersöka hur medarbetare och sektionschefer upplever sig ha påverkats av förändringen i kontorstyp, med avseende på organisationskultur och social interaktion, samt om några skillnader förelåg dessa grupper emellan. Därtill ämnade utvärderingen att klargöra vad resultaten innebär för Skatteverket Helsingborgs fortsatta utvecklingsmöjligeter. Undersökningens data samlades in dels genom en webbenkät innehållande både slutna och öppna frågor med medarbetarna, och dels genom intervjuer med sektions-cheferna. Resultaten från enkäten visade att medarbetarna upplever att stöd från chefen, det sociala klimatet, det innovativa klimatet, ojämlikheten samt personalinriktningen har ökat sedan kontorslandskapet infördes. Däremot hade det inte skett någon förändring i sociala relationer. De mest framträdande undersökningsresultaten från både medarbetare och chefer visade att den sociala interaktionen gynnas av kontorslandskap men att det är förödande för koncentrationen. De blir mer trötta och mindre produktiva. Studiens begränsningar har diskuterats samt förslag till vidare forskning, därtill har även förslag till utveckling för organisationen presenterats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)