En bild av det polska rättsväsendet i litteraturen ur ett symbolperspektiv : Från vodka till fika

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Slaviska språk

Sammanfattning: Studien undersöker hur maskulinitet-femininitet ur ett organisatoriskt perspektiv, med fokus på det polska rättsväsendet, kommer till uttryck i en jämförelse mellan två skönlitterära verk, av Marek Nowakowski (1984) respektive Zygmunt Miłoszewski (2011). Särskilt undersöks om det föreligger en rörelse mot en ökad grad av femininitet i det narrativa. Metoden bygger på kvalitativ textanalys med en hypotetiskt-deduktiv ansats. Särskild tonvikt läggs på studiet av värderingars indirekta manifestationer i ritualer och symboler. Resultatet visar på att femininitet är något mer manifesterad hos Miłoszewski men att detta i huvudsak beror på att det finns kvinnliga chefer, som respekteras i sin yrkesroll och som formar vissa ritualer och symboler i feminin riktning. En stark och sexuellt färgad objektifiering av kvinnor som individer, tillsammans med övervägande maskulint färgade symboler, ger istället en påtaglig slagsida åt det maskulina. Slutsatsen är att det inte föreligger någon dramatisk skillnad vad gäller maskulinitet-femininitet mellan de två verken, något som finner stöd i teorier om trögrörliga värderingar men mer lättföränderliga symboler och ritualer

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)