Vårdens etiska plattform

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: De senaste årtiondena har gapet mellan efterfrågan och resurser inom svensk sjukvård ökat. Det är därmed rimligt att tro att situationer som kräver prioriteringar mellan sjuka vårdtagare uppstår och kommer att fortsätta uppstå. Vi har därför undersökt vilka etiska grunder som finns för prioriteringar och beslutsfattande inom sjukvården, och hur denna värdegrund betraktas inom svensk sjukvård. Genom textanalys har vi extraherat de viktigaste värdena ur några centrala normgivande dokument, och därmed skapat en normativ teori, en värdehierarki, som statuerar på vilka grunder beslut bör fattas. Vi har därefter genom en blandning av egengjorda intervjuer och tidigare genomförda studier granskat om värdehierarkin överensstämmer med den bild som finns i vården. Resultatet pekar mot överensstämdhet, även om uppfattningen av vissa värden varierar. Det har dessutom visat sig att vissa värden var mer tillämpliga än andra på den beslutsnivå vi undersökte.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)