Killar vill spela boll och flickor dansa : några manliga idrotts- och hälsalärares syn på manlighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Akademin för utbildning och ekonomi

Författare: Alf Pettersson; [2010]

Nyckelord: manlighet; genus; idrott;

Sammanfattning: Den manliga dominansen fortgår och fortgår, enligt bland andra Pierre Bourdieu. Bourdieu och Connell är några teoretiker som är utgångspunkt i detta examensarbete som hämtar sitt syfte i denna manliga dominans. Att med hjälp av intervjuer undersöka några manliga idrotts- och hälsalärares syn på manlighetsbegreppet och huruvida denna syn i så fall möjliggör en manlighetsnormerande avspegling i undervisningen.   Den metod som använts är kvalitativ med vissa kvantitativa inslag. Även ett särskilt utarbetat kodschema för att underlätta analysen av intervjumaterialet har använts.   De intervjuade lärarna visade sig vara homogena i sin syn på manlighet. Oavsett ålder och erfarenhet inom yrket så var tankar och reflektioner angående begreppet manlighet överensstämmande. Denna homogenitet innebär också att manlighetsnormeringen avspeglar sig undervisningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)