Sökande på djupet – Terapeutiska metoder med spirituell kontext och deras betydelse för psykisk ohälsa

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Oskar Räntfors; Christian Grönvall; [2021-03-29]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att få en större förståelse för hur människor med psykisk ohälsa upplever att ta del av terapeutiska metoder med spirituell kontext i relation till konventionell vård. Åtta öppet strukturerade intervjuer genomfördes med deskriptiv fenomenologisk ansats och analyserades med en induktiv tematisk analys. Deltagarna beskrev upplevelser av dessa metoder som psykologiskt läkande men även som utmanande. De beskrev även perioder av existentiell kris, upplevelser av kontakt med en större verklighet, upplevelser av att ha blivit begränsade såväl som stöttade inom konventionell vård samt utanförskap i relation till samhället. Resultaten visar på ett större behov av kunskap för vilken betydelse förändrade medvetandetillstånd har för psykisk ohälsa, samt om existentiella kriser i relation till dessa. Även etiska frågor diskuteras i relation till användning av terapeutiska metoder med spirituell kontext. Vidare diskuteras begränsningar inom den psykiatriska vården och ett behov av förståelse inom kliniska sammanhang för dessa typer av upplevelser samt för vårdtagare som rapporterar dessa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)