"I tryggt förvar? En rättssäkerhetsanalys av möjligheten till domstolsprövning av förvarsbeslut"

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats genomförs en kritisk undersökning av rättssäkerheten i utlänningslagens regler avseende domstolsprövning av förvarsbeslut. Ett frihetsberövande beslut om förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten, migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen. I de fall det initiala beslutet fattas av Migrationsverket eller Polismyndigheten så är det upp till den förvarstagna att själv överklaga beslutet till migrationsdomstol om denne vill få till stånd en domstolsprövning av förvarsbeslutet. Detta innebär att en utlänning kan vara frihetsberövad upp till tolv månader baserat på myndighetsbeslut, utan att beslutet någon gång laglighetsprövas av domstol. I uppsatsen identifieras ett flertal rättssäkerhetsbrister, däribland att den enskilde i stor utsträckning förväntas tillvarata sina rättigheter på egen hand, vilket är problematiskt med hänsyn till att de individer som kan bli föremål för förvar tillhör en resurssvag grupp. Det konstateras också att det föreligger en dissonans mellan svensk rätt och artikel 15.3 i EU:s återvändandedirektiv, där direktivet uppställer strängare krav på domstolsprövning än vad som reflekteras i den nationella lagstiftningen. För att stärka den enskildes rättssäkerhet och säkerställa uppfyllandet av Sveriges EU-rättsliga åtaganden föreslås att obligatorisk domstolsprövning av långvariga förvar bör införas i utlänningslagen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)