Strukturerade textsamtal - en lässtrategi för elever med utländsk bakgrund? En interventionsstudie på högstadiet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är dels att pröva en modell för läsförståelseträning i en grupp med elever med utländsk bakgrund, dels att undersöka om arbetet med denna modell har bidragit till ökad läsförståelse hos dessa elever samt påverkat deras uppfattningar om läsning. Frågeställningarna i uppsatsen är: Hur fungerar den använda modellen i denna elevgrupp? Vilka resultat får eleverna på läsförståelsetest före och efter interventionen? Vilka uppfattningar om läsning beskriver eleverna före och efter interventionen?Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet på lärande där lärande sker ihop med andra och att man utvecklas genom att ta del av varandras kunskaper och att man lär av att kommunicera.Metod: Studien har en kvalitativ ansats som har inspirerats av interventionsstudiens uppläggning. Interventionen var i form av strukturerade textsamtal som eleverna har genomfört. Innan och efter interventionen har eleverna fått göra tester. Datainsamling har skett genom att textsamtalen noga har skrivits ner. Eleverna har blivit intervjuade före och efter de strukturerade textsamtalen.Resultat: Studien har visat att elevernas förståelse för texter har ökat och de har själva tyckt att de lärt sig en bra strategi. Eleverna har uttryckt att lässtrategin kan hjälpa dem att förstå texter. Resultaten på läsförståelseproven visade inte på någon större förändringen efter interventionen. Däremot har de visat på en utveckling vad gäller att sammanfatta och att hitta frågor av olika slag. De specialpedagogiska implikationerna av studien är att strukturerade textsamtal kan vara ett fruktbart arbetssätt i syfte att höja läsförståelsen under förutsättning att strategin används kontinuerligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)