Patienters upplevelse av omvårdnaden vid Amyotrofisk lateral skleros

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är ett samlingsnamn för olika neurologiska och obotliga sjukdomar som kännetecknas av nedbrytning av det motoriska nervsystemet. Symtom som svaghet i muskler uppkommer succesivt och orsakar andningssvikt och förlamning. Idag saknas adekvat bromsmedicin mot ALS vilket gör att fokus läggs på symtomlindring. För att kunna ge en god omvårdnad till patienter med ALS är det viktigt med ökad kunskap och förståelse inom hälso- och sjukvården, vilket kan leda till en bättre livskvalitet. Syftet med studien var att undersöka hur patienter med ALS upplever omvårdnaden under sjukdomstiden. Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på 11 vetenskapliga artiklar. I resultatet framträdde tre kategorier; att vara medskapare i sin vård som innebar att patienter upplevde att beslutsfattande, kontroll och bristande kunskap påverkade omvårdnaden. Att få individanpassad vård innebar att få stöd, tid och ett gott bemötande. Patienter som upplevde sig bli beroende av omvårdnaden kände sig som en börda och maktlösa. Det är angeläget med forskning som undersöker hur patienter med ALS upplever omvårdnaden eftersom nuvarande forskning främst är inriktad på hur patienter upplever sjukdomen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)