Kvinnor och ledarskap i förändring : “In the future, there will be no female leaders. There will just be leaders.”

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats inom företagsekonomi är en kvalitativ studie som inriktar sig på ämnet kvinnor och ledarskap. Studien belyser och problematiserar betydelsen av normen kring ledarskap och föreställningar om manlighet. Flera forskare har uppmärksammat att normer som präglar ledarskap innehåller maskulina undertoner, vilket har inneburit att det blivit mer naturligt för män att inneha de egenskaper som associeras med en ledare. Trots att ledarskap vanligtvis beskrivs ur ett könsneutralt perspektiv, pekar forskare på att det finns upplevda skillnader i hur män och kvinnor utövar sitt ledarskap. Majoriteten av den forskning som finns inom ledarskap ur ett normkritiskt perspektiv pekar på att samhället är i förändring, och där med synen på ledarskap. Dock saknas konkreta exempel på hur dessa förändringar har yttrat sig. Det finns en brist på kunskap gällande hur hinder och möjligheter uppfattas av kvinnor som idag befinner sig i ledande positioner inom företagsvärlden. Hur har denna förändring på synen på ledarskap påverkat deras karriärer? Uppsatsens syfte är att synliggöra hur kvinnor i ledarskapspositioner upplever karriärhinder och karriärmöjligheter. Teorin baseras på områden inom ledarskap och genus med fokus på hinder och möjligheter inom kvinnors karriärer. Empirinsamlingen bygger på fem intervjuer med kvinnor i ledande befattningar där varje kvinna fått dela med sig av sin berättelse. Studien påvisar att kvinnorna idag upplever flera av de hinder och möjligheter som tidigare forskning pekar på. Däremot belyser vår studie även hur de förändringar som skett i samhället har påverkat synen på ledarskap idag. Vidare kan det, baserat på studiens resultat, dras slutsatser kring hur dessa förändringar har yttrat sig. Detta är något som visade sig vara i de jämställda företagen där kvinnorna idag arbetar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)