"...I have a purpose..." : En analys om hur kända personer pratar om sin psykiska ohälsa i podcasts

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Med utgångspunkt i kändisars förmedlade erfarenheter av egenupplevd psykisk ohälsa i podcasts syftar denna studie till att belysa hur kändisar pratar om sin psykiska ohälsa i sociala medier. Den här studien baseras på material från 10 intervjuer med kändisar och har inhämtats från sex olika podcasts: Ångestpodden, Framgångspodden, Söndagsintervjun i P1, Helt ärligt med Sebastian Stakset, Värvet och Talk to me. Metoden som använts för att analysera materialet är en tematisk analys vilket har resulterat i att två teman har identifierats: ”Att hjälpa andra” och ”Att undanhålla och distansera”. Det första temat handlar om att kändisarna genom att dela med sig av sina erfarenheter av sin psykiska ohälsa vill hjälpa andra i liknande situation. Det andra temat handlar om att kändisarna i sättet de uttrycker sig i viss mån undanhåller och på olika sätt distanserar sig från sin psykiska ohälsa. Tillsammans tydliggör dessa teman en dubbelhet, trots att kändisarna uttrycker att de vill hjälpa andra framkommer det samtidigt tendenser att undanhålla och distansera sig från sin ohälsa. Den tematiska analysen kommer sedan analyseras med begrepp från Erving Goffmans stigmateori. Denna studie bidrar till en ökad medvetenhet om vilken påverkan media har vid framställande av psykisk ohälsa och kan ge en ökad förståelse för hur ett stigmatiserat fenomen hanteras av de människor som utsätts för det. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)