Influencer Marketings påverkan på millennials etiska klädkonsumtion.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Digitaliseringen inom marknadsföring har resulterat i att företagen numera lägger stor vikt vid att synas på sociala medier, vilket gett upphov till en omfattande användning av Influencer Marketing. Detta används särskilt effektivt vid marknadsföring av kläder mot målgruppen millennials, via Instagram. Samtidigt ger klädbranschenupphov till omfattande miljöproblem, vilket tyder på att konsumtionen av kläder i dagens samhälle inte är hållbar, varken miljömässigt eller socialt. Inom området för Influencer Marketing identifierades därmed ett kunskapsgap gällande avsaknaden av ett hållbarhetsperspektiv på konsumtion. Utifrån detta kunskapsgap formulerades innevarande studiens frågeställning till hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials. Därmed fokuseras studien till en generation med hög betydelse både inom Influencer Marketing och hållbarhet. Målsättningen var att ta reda på hur Influencer Marketing av kläder kan bidra till ett mer hållbart samhälle, istället för mindre hållbart, som det gör i nuläget genom överdriven klädkonsumtion med tillhörande konsekvenser för miljö och samhälle. Syftet med studien är att skapa djupare förståelse av Influencer Marketings betydelse för hållbarhet och etisk klädkonsumtion bland millennials. På så sätt ska undersökningen hitta faktorer i influencers offentliga livsstil och i reklamsamarbeten på Instagram, som påverkar millennials attityder till hållbarhet, etisk klädkonsumtion positivt. Genom att studera dessa attityder i en kvalitativ ansats, kan Influencer Marketings påverkan på millennials konsumtionsbeteende undersökas, utifrån den teoretiska ramen för innevarande studie. Den teoretiska ramen inkluderar Influencer Marketing, hållbarhet och etisk klädkonsumtion, samt millennials utmärkande konsumentbeteende. Utifrån denna ram genomfördes åtta semistrukturerade djupintervjuer med kvinnliga millennials. Trots detta urval är inte målet med studien att begränsa resultatet endast till kvinnliga millennials. Det empiriska resultatet analyserades i förhållande till den teoretiska ramen med en tematisk analys. Denna analys ledde till slutsatser om att Influencer Marketing har hög potential att påverka millennials till hållbarhet och etisk konsumtion, men att det krävs specifika åtgärder hos både företag och influencers. Dessa åtgärder sammanfattas i en ny strategi för Influencer Marketing. Strategin visar på specifika beteenden och egenskaper hos influencers, samt företagens åtgärder och val av influencers, som kan göra att Influencer Marketing bidrar till hållbarhet och etisk konsumtion bland millennials. Studiens praktiska bidrag är således ökade förutsättningar för en utveckling mot ett hållbart samhälle, både bland konsumenter och företag, genom etisk klädkonsumtion. Teoretiskt bidrar studien med en omfattande teoretisk ram för hur Influencer Marketing kan bidra till hållbarhet, genom en strategi inom Influencer Marketing med ett hållbarhetsperspektiv som tidigare saknades. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)