Nyblivna föräldrar med psykisk ohälsas upplevelser av den perinatala perioden: En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Båda föräldrarna kan drabbas av psykisk ohälsa i den perinatala perioden. Det nyfödda barnet kan vara en källa för både sammanhållning och splittring, och det är av stor vikt att vården stödjer föräldrarna i det nya samspelet. Syfte: Studiens syfte var att undersöka nyblivna föräldrar med psykisks ohälsas upplevelser av den perinatala perioden. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie med en integrerad analys av 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Resultat: I analysen framkom tre huvudteman: (1) förändrade upplevelser i den perinatala perioden, (2) ouppfyllda behov av stöd, (3) barriärer för att söka hjälp, ur vilka ett flertal subteman framkom. Slutsats: Det är av stor vikt att belysa föräldrars upplevelse av att exkluderas av vården samt följa deras välmående genom hela den perinatala perioden. Vidare forskning på olika typer av familjer krävs för att följa det moderna samhällets ständiga utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)