Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. I denna beskrivande studie intervjuades fem legitimerade lärare som undervisar på högstadiet och gymnasiet på olika skolor i Sverige och lärarnas utsagor analyserades i relation till interkulturell pedagogik och diskurspsykologi. Resultateten visar att lärarnas uppfattningar av mångfalden och dess utmaningar i klassrummet är subjektiva och relateras till lärarnas etnicitet och kultur; mångfalden anses vara främst en fråga om svenskhet eller icke-svenskhet. Detta kan vidare förklaras med uppfattningen om gruppidentitet och hur människor kategoriserar sig själva som gruppmedlemmar i relation till andra grupper i samhället. Mot denna bakgrund kan även konstateras att ett interkulturellt förhållningssätt i undervisningen kan vara det bästa sättet att ta itu med mångfalden men detta gäller för vissa lärare och vissa klassrumssituationer och inte för alla. Vidare visar studien att segregering och ojämlika maktförhållanden i samhället påverkar även lärarnas arbete med ämnet Religionskunskap i skolan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)