"Är alla inkluderade för att alla får vara med?" : En kvalitativ studie om hur inkludering definieras och hur det påverkar verksamheten.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: ”Är alla inkluderade för att alla får vara med?” – En kvalitativ studie om hur inkludering definieras och hur det påverkar verksamheten.  Inkludering förklaras som ett begrepp där det finns en stor variation i hur begreppet definieras. Inkludering kan beskrivas som en vidareutveckling av begreppet integration där fokus har förflyttats från individens anpassning till miljön till att miljön ska anpassas till individers olikheter. Syftet med studien är att undersöka förskollärares tolkning av dessa begrepp och synliggöra hur det kan komma att påverka verksamheten. Resultatet visade att de intervjuade förskollärarna definierar inkludering likvärdigt. De ansåg däremot att deras egen tolkning inte behövde vara likvärdig som sina kollegors, utan att det troligen fanns en stor variation i tolkningen på förskolan. De nackdelar som kunde finnas var att det är tids – och resurskrävande, att kompetensen varierar och att det skulle finnas konkreta direktiv kring inkludering i verksamheten. Det finns en klar skillnad mellan integrering och inkludering i verksamheterna. Det går dock att tolka resultatet till att inkludering är svårdefinierat, vilket i sin tur kan leda till svårigheter med att säkerhetsställa huruvida barn upplever sig inkluderade eller inte. En slutsats är att det finns en antydan till att inkludering föregås av att något måste vara avvikande från normen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)