Hur får man sökande att skicka in kompletta bygglovshandlingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: När man ska bygga något nytt, ändra en byggnad eller riva en byggnad behövs ett bygglov från kommunen där åtgärden ska utföras. Örebro kommun har sett att majoriteten av enklare bygglovsärenden behöver kompletteras innan de kan beviljas. Detta medför en förlängd bygglovsprocess i väntan på en komplett bygglovsansökan. Syftet med denna rapport är att undersöka de underliggande faktorerna som medför att personer som söker bygglov inte skickar in kompletta bygglovshandlingar samt att hitta lösningar på dessa. En enkätundersökning har genomförts för att undersöka vad bygglovssökare i Örebro kommun upplevde var bra respektive dåligt med deras ärende och bygglovsprocess. Det genomfördes även en granskning på kommunens hemsida för bygglov i syfte att försöka förbättra den och hitta faktorer som leder till att bygglovssökare inte skickar in kompletta handlingar. Denna rapport avgränsar sig till privatpersoner som fått komplettera sin bygglovsansökan innan de fått ett beviljat bygglov mellan sommaren 2018 och våren 2019 i Örebro kommun. Bygglovstyperna som undersökts är nybyggnad av komplementbyggnad, tillbyggnad av komplementbyggnad samt tillbyggnad av enbostadshus. Resultat visar att kontrollplanen som är nödvändig för en ansökan ofta är bristfällig jämfört med andra handlingar. De som sökt bygglov menar att den är svår att förstå och information om kontrollplanen som hittas på Örebro kommuns hemsida inte är tillräckligt tydlig. Det visar sig också att hälften av respondenterna i enkäten som gjorts är positivt inställda till en kort informationsfilm på Örebro kommuns hemsida där det förklaras vad som ska skickas in samt hur handlingarna ska se ut. Kontrollplanen visade sig vara problematisk för personer som sökt bygglov. De tyckte att det fanns en osäkerhet gällande om den skulle skickas med, vad för punkter som ska finnas med i kontrollplanen för respektive ansökan samt vad punkterna man kontrollerar mot betyder. En åtgärd som kan förbättra detta problem är att tydligt på Örebro kommuns hemsida informera att en kontrollplan måste skickas in med en ansökan samt vad för konsekvenser en ej komplett ansökan får. Konsekvensen är en förlängd bygglovsprocess i väntan på en komplett bygglovsansökan. Man kan också på Örebro kommuns hemsida tydligt förklara vad varje kontrollpunkt i kontrollplanen som ska med betyder. Det Örebro kommun också kan tänka på är att minska mängden text som finns på bygglovssidorna. Detta för att personer som söker bygglov ska se en kort och koncist förklaring på vad för handlingar som ska skickas in för att underlätta för dem. Örebro kommun bör också visa exempel på kontrollplaner i exempelritningar som finns på Örebro kommuns hemsida för att sökande på ett enkelt sätt ska kunna se vilka handlingar som ska skickas in.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)