Prins eller vanlig groda? : En retorisk analys av H.K.H. Prins Daniels talekonst

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Studien Prins eller vanlig groda? är en klassisk retorisk analys av H.K.H. Prins Danielstalekonst i kombination med analyser av narrativ i tal och talarens actio (framförande). Syftetmed uppsatsen är att studera vad som kännetecknar Prins Daniels talekonst.Huvudfrågeställningen som besvaras är Vad kännetecknar Prins Daniels talekonst? Resultathar nåtts genom att analysera tre tal, i video och text-form. Följande resultat har studien lettfram till; Prins Daniel anpassar sig väl till de situationer han håller tal i. Det sker i stilnivån påspråket, kroppsspråk och användning av rösten (actio) och innehållet i talen. Det somutmärker Prins Daniels talekonst är användningen av narrativ i talen och hans förmåga attskapa en känsla av gemenskap, ”jag är en av er”, hos publiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)