Om olyckan är framme : En kartläggning över hur idrottslärare arbetar med idrottsskador i årskurs 7–9.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrottHögskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrottHögskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Uppskattningsvis så skadas ca 280 000 personer varje år vid fysisk aktivitet. I läroplanen för Idrott och hälsa årskurs 7-9 så står det att vid slutet av år 9 så ska eleven på ett i huvudsak fungerande sätt kunna förebygga skador. Studiens empiri består av 20 svar från idrottslärare runt om i landet för att se hur de arbetar med just dessa frågor. Frågorna som bland annat behandlades i studien var hur idrottslärare arbetar med idrottsskador samt det skadeförebyggande arbetet av dessa med eleverna, vilka rutiner som finns på skolorna ifall olyckan är framme, vilka verktyg som används vid undervisningen kring idrottsskador och det skadeförebyggande arbetet kring dessa. Resultatet visade att många lärare arbetar på liknande sätt i grunden men att kunskapen kring ämnet skiljer beroende på hur länge man har jobbat inom yrket.Nyckelord: Idrottslärare, idrottsskador, läroplan, skadehantering

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)