Butiksansvarigas motivation - En kvalitativ studie om butiksansvarigas motivation i den svenska dagligvaruhandeln

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Butiksansvarigas motivation - En kvalitativ studie om butiksansvarigas motivation i den svenska dagligvaruhandeln. Författare: Ludvig Kron och Jacob Nyberg Nivå och kurs: Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2017 Handledare: Dorit Christensen Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för service management och tjänstevetenskap Problemformulering: Konkurrensen i den svenska dagligvaruhandeln har hårdnat och i takt med konkurrensen ökar pressen på butikerna. I sin tur ökar då pressen på de butiksansvariga som är ytterst ansvariga för de enskilda butikerna. De butiksansvariga behöver då vara motiverade för att lyckas prestera resultaten som krävs. Syfte: Syftet med uppsatsen är att vidga förståelsen för hur butiksansvariga inom den svenska dagligvaruhandeln blir motiverade i sitt arbete. Frågeställning: Hur blir butiksansvariga inom svensk dagligvaruhandel motiverade i sitt arbete? Metod: Uppsatsen har använt en kvalitativ metod med en abduktiv ansats och semistrukturerade intervjuer för att insamla det empiriska materialet. Slutsatser: Butiksansvariga blir generellt motiverade genom de sociala relationerna med de anställda och kunderna på arbetet, att prestera och att kunna mäta prestationen snabbt i butiksmiljön, variationen i arbetet samt av inflytandet över butiken som arbetsstrukturen ger. Butiksansvariga skiljer sig i hur de blir motiverade av monetära ersättningar, graden av inflytande samt de ekonomiska möjligheterna och riskerna i ägarformen. Nyckelord: Motivation, dagligvaruhandeln, butiksansvariga

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)