Föräldrars delaktighet vid upprättandet av åtgärdsprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att bidra med kunskap om föräldradelaktighet genom att kartlägga faktorer som inverkar på delaktighet och inflytande för föräldrar under arbetet med åtgärdsprogram samt belysa delaktighet utifrån föräldrars upplevelser. De specifika frågeställningarna lyder: • Hur upplever föräldrar sina möjligheter till delaktighet och inflytande vid upprättande av åtgärdsprogram? • På vilka sätt kan en grundskola arbeta för att föräldrar ska bli delaktiga vid upprättandet av åtgärdsprogram? Följdfrågor blir då: • Vilka betydelsefulla faktorer kan identifieras? • Vilka mindre gynnsamma faktorer kan identifieras? Teoretisk förankring Det teoretiska ramverk som vi utgår från i studien är systemteori och Antonovskis KASAM-teori, känslan av sammanhang. Systemteorin syftar till att se och utforska delar som tillsammans bildar en helhet. Det systemiska tänket bygger på att vi som människor utvecklas och tillägnar oss kunskap genom feedback och återkoppling mellan system som vi ingår i. Antonovskis KASAM-teori bygger på tre viktiga begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovski beskriver KASAM som ett holistiskt synsätt med fokus på det salutogena, det vill säga det friska och hälsofrämjande. Metod Forskningsfrågorna besvaras med hjälp av en litteraturgenomgång av tidigare studier samt kvalitativa intervjuer, inspirerade av fenomenologin, av åtta föräldrar till barn med upprättade åtgärdsprogram. Det hade varit önskvärt att intervjua fler föräldrar för att kunna dra mer generaliserbara slutsatser, vilket vi gjort om vi haft möjlighet att göra om studien. Konklusion Vi har kunnat urskilja gynnsamma och mindre gynnsamma faktorer för delaktighet och inflytande samt fått en uppfattning om hur föräldrar upplever åtgärdsprogram, delaktighet och inflytande i skolan. Föräldrarna i vår studie upplever möjligheterna till delaktighet och inflytande som begränsade men önskvärda. De ser fördelar i att vara delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram. Föräldrar efterfrågar insyn med möjlighet till inflytande. De vill bli hörda och få tydlig och tidig information om sina barn. Implikationer Genom vår egen empiri och utifrån den tidigare forskningen kunde vi urskilja gynnsamma och mindre gynnsamma faktorer för föräldradelaktighet. Som en följd har vi identifierat tre områden som behöver tas i beaktande om föräldrars delaktighet och inflytande ska möjliggöras: organisationen, åtgärdsprogrammet som dokument och process samt relationer mellan hem och skola. Fortsatt forskning En naturlig fortsättning på vår studie vore att komplettera underlaget med fler intervjuer av föräldrar till barn med åtgärdsprogram för att möjliggöra mer generaliserbara slutsatser, eventuellt i kombination med en enkätstudie. Det vore även intressant att testa den modell vi presenterar på en grundskola och sedan utvärdera om det resulterar i ökad föräldradelaktighet, eller framgångsrika åtgärder för eleverna, under arbetet med åtgärdsprogram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)