Effektivisering av internt materialflöde i tillverkande företag : Effektivisera tillverkningen av hydraulcylindrar genom tillämpning av Lean och logistik

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion

Författare: Sophie Nilsson; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utvärdera Lean och logistikmöjligheten av det interna materialflödet i tillverkande företag. Det innebär att undersöka hur företagets resurser kan förbättras och bidra till en effektivare tillverkningsprocess. Arbetets syfte uppnås genom att svara på följande frågeställningar: Hur kan materialhanteringen förbättras så att alla artiklar under förädling och färdiga komponenter finns på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd? Hur kan man effektivisera de redan existerade resurserna, som människor och utrustning, i produktionen för att få ett effektivare materialflöde? Företaget som ställt upp som fallstudie är Rexroth Bosch Group. I deras fabrik som är belägen i Älvsjö, Stockholm, tillverkas hydraulcylindrar till industriell automation. Fabriken har sedan 2008 satsat på projektet Bosch Production Systems, vilket innebär effektivisering av produktionen med tillämpning av Lean Production Systems. Deras materialhantering är ännu inte anpassat för de existerade BPS projektet, vilket ses som ett problem att undersöka. Den arbetsmetodik som arbetet följt är, först en litteraturstudie av Lean och logistik, sedan en empirisk studie som omfattas av studiebesök, observationer och intervjuer. Efter den empiriska studien studerades företagets tillverkningsprocess, genom att kartlägga de interna materialflödena, från godsmottagning till färdig produkt. Vilka sedan granskades i syfte att finna potentiella förbättringsförslag. Det visade sig att det finns förbättringspotential i produktionen med avseende på att få en bättre integrering av personalen i fabriken. Genom att öka kunskapsnivån hos de anställda fås personal som förstår vikten av det arbete som utförs och ger en känsla av samhörighet med organisationen de arbetar för. Transporten av material med olika förädlingsgrad i tillverkningen löses med vagnar som består utav moduler som kan byggas ihop som lego. Varje order skall ha en uppsättning modul för att lättare kunna avgöra vilka stänger som hör till vilken order. En ny verkstadslayout för kapstationen har tagits fram där fokus har lagts på att få en systematisk arbetsstation genom att dela upp den till två produktionsceller. Arbetet har fokuserat på materialhanteringen med tillverkning av stång i första hand. En effektivisering av hela tillverkningen kommer kräva vidare undersökning av orderhantering. Rekommenderat är att göra tillverkningsordern digital i ett datorsystem som alla medarbetare har tillgång till. Att utnyttja tekniken och att kontinuerligt återrapportera förädlingssteg gör det möjligt att kunna följa artiklarna genom tillverkningen så att de är på rätt ställe i rätt tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)