Styrelsers utmärkande egenskaper : Ur ett jämställdhetsperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

Sammanfattning: Syfte Studien handlar om att undersöka hur olika styrelsesammansättningar arbetar med könsfördelning och jämställdhet samt hur man kan öka kvinnlig representation i styrelsesammanhang. Metod Kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer, som analyseras med tematisk analys. Urvalet består av ett strategiskt urval av styrelsemedlemmar. Teori Teoriavsnittet bygger på tidigare forskning inom ämnesområdet. Det utgörs även av tidigare teorier och information kring kvinnors representation i styrelser. Empiri Empiriavsnittet utgörs av studiens insamlade data, i form av semistrukturerade intervjuer. Där manliga ochkvinnliga styrelsemedlemmar intervjuats. Diskussion I analysen och diskussionen så sammanfattas hela studien och mäter studiens syfte samt frågeställning till den empiriska datan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)