Sagans förtrollade skog En ekokritisk studie om människans möte med naturen i den bauerska sagovärlden

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker människans möte med sagans förtrolla(n)de skog i tre sagor från tidigt 1900-tal: Jeanna Oterdahls ”Prinsen utan skugga”, Helena Nybloms ”Oskuldens vandring” och Elsa Beskows ”När trollmor skötte kungens storbyk”. Sagorna gavs första gången ut i jultidningen Bland tomtar och troll, och alla innehåller bilder av illustratören John Bauer. Illustrationernas popularitet har givit upphov till senare sagosamlingars titlar, såsom John Bauers förtrollande sagovärld (2009), och närmast till att vi kan tala om bauersagor som begrepp. Syftet med studien är att undersöka hur mötet mellan människa och skog skildras i text och bild, och på vilket sätt sagornas väsen påverkar den idé om människans relation till skogen som förmedlas via berättelserna. Analysen anlägger ett ekokritiskt perspektiv på sagorna, och det framgår att texten huvudsakligen ger uttryck för en antropocentrisk världsbild medan illustrationerna i flera avseenden kan uppfattas överensstämma med en motsatt biocentrisk. Undersökningens centrala slutsats är att sagoväsendena besjälar skogen och bidrar till den idé om skogen sagorna förmedlar. Ekokritiska analysbegrepp och ekokritisk teori appliceras på text och bild och sagorna förstås som en del av diskursen om skogen, vilken reproduceras varje gång någon läser en saga. Ansatsen är kritisk, men här lyfts även en diskussion om berättelsernas eko-didaktiska potential.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)