"Även byråkrater kan vara icke stelbenta" : - en empirisk studie över samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Marika Lastell; Johan Lundberg; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen är en fallstudie med fokus på myndigheterna i rättskedjan Polisen, Åklagarmyndigheten Domstolsväsendet samt Kriminalvården Syftet med uppsatsen är att identifiera hinder i en horisontell samverkan inom rättskedjan och särskilt utifrån fyra problem: mål- och resultat styrning, organisationen struktur och kultur, tekniska möjligheter och begränsningar samt krav på förändring. Vidare syftar studien till att utifrån de identifierade hindren föreslå en tänkbar framtida modell för samverkan i rättskedjan. En kvalitativ metod har använts genom bl.a. intervjuer med representanter från de fyra myndigheterna. Slutsatsen är att det finns både horisontella och vertikala hinder för samverkan mellan myndigheterna i rättskedjan. De horisontella hindren, vilka i studien omfattas av tekniska hinder såsom logistik och datasystem samt en trög förändringsbenägenhet, uppstår på grund av de vertikala hindren, via en dålig helhetsbild i målstyrningen och en alltför hierarkisk organisationsstruktur och invand kultur. Den modell som utvecklats utifrån de identifierade hindren är en processbaserad modell där de gemensamma processerna mellan myndigheterna identifieras utifrån ett medborgarperspektiv. Administrationen är en stödaktivitet till processerna, samt de delar av myndigheterna som inte ingår i processerna. Processmodellen utgår från ett medborgarperspektiv, där gemensamma myndighetsprocesser är i ständig rörelse för att tillfredställa medborgarnas behov och krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)