Djur som en del av vården på särskilda boenden för äldre : - En kvalitativ studie om enhetschefers erfarenheter och upplevelser av djurs inverkan på boende- och arbetssituationen på särskilda boenden för äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Arbetssituationen på särskilt boende för äldre är ansträngd med begränsade resurser och ökat krav på effektivitet. För att få en arbetsgrupp att känna sig tillfreds med sin arbetssituation krävs ett gott ledarskap och en fungerande arbetssituation. Det finns forskning som visar på att djur har positiv inverkan på de äldre som bor på särskilt boende men forskningen är bristfällig på hur djur påverkar andra delar av verksamheten. Den här studien har undersökt vilka erfareneheter och upplevelser enhetschefer har av att använda djur på särskilt boende för äldre. Användandet av djur har undersökts utifrån ledarskap och hur enhetscheferna tänker kring djurens påverkan på personalen och de boende. Resultatet har analyserats och jämförts med tidigare forskning inom området samt de teoretiska perspektiven socialkonstruktivism, systemisk konstruktionism och teorier om ledarskap. Resultatet i studien har visat att det är positivt för enhetschefer att inkludera djur på särskilda boenden för äldre. Slutsatsen av denna studie är att djur har en positiv inverkan på hela verksamheten med rätt ledarskap. Enhetschefer på särskilda boenden borde lägga mer tid på att använda djur för att förbättra boende- och arbetssituationen. Antingen genom att använda sig av djur som varaktigt vistas på boendena eller åtminstone mer kontinuerligt ha besök av djur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)