"Om du är pigg och kry, men din sexualitet ligger i ruiner, så är du ändå inte frisk" - En kvalitativ studie av hur sexualvägledare i Danmark upplever sitt yrke vid vägledning och rådgivning till personer med funktionsnedsättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: I Danmark kan personer med funktionsnedsättning få vägledning och rådgivning i frågor som rör sexualitet av så kallade sexualvägledare. Sexualvägledare är socialarbetare som har gått en sexualvägledarutbildning och därmed har speciell kompetens att stödja såväl personal som personer med funktionsnedsättning i frågor som rör sexualitet. Emellertid kan forskningen om sexualvägledarnas arbete sägas vara nästintill obefintlig, varför uppsatsens syfte varit att undersöka hur sexualvägledare i Danmark upplever sin yrkesroll vid vägledning och rådgivning i frågor som rör sexualitet till personer med funktionsnedsättning. Fyra semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre sexualvägledare och en sexolog i Danmark. Den empiriska datan analyserades sedan med stöd av teoribildningen kring sociala representationer och KASAM. Resultaten visade intervjupersonerna var positivt inställda till sin yrkesroll och kände en glädje i att kunna göra skillnad för personer med funktionsnedsättning i förhållande till sexualitet. Vidare visade resultaten att intervjupersonerna upplevde såväl svårigheter som möjligheter i sin yrkesroll. Möjligheterna var bl.a. att kunna göra det bättre för en bred målgrupp, exempelvis genom att utbilda personal i frågor som rör sexualitet. Svårigheterna bestod bl.a. i ekonomiska utmaningar och att inte kunna uppfylla andras drömmar. Intervjupersonerna såg också positivt på sin yrkesroll i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)