“Det är på dig och mig det beror” En kvalitativ textanalys av statens syn på individens ansvar i coronapandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Sarah Carlsson; [2021-06-22]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Uppsatsens syfte har varit att ur en svensk kontext undersöka och beskriva statens syn på individens ansvar under coronapandemin. Undersökningen har genomförts med kvalitativ textanalys som metod och med induktiv ansats. Materialet som har analyserats är statsministerns två tal till nationen och fyra pressträffar som regeringen har anordnat under pandemin. Analysen har utgått från Michel Foucaults syn på makt, specifikt begreppen biomakt och regerandekonst (gouvernementalité). Studien visar hur individen under pandemins gång, från dess inledande fas i mars 2020 till mars 2021, har beskrivits och främjats till en moralisk och ansvarstagande medborgare, som tar ansvar för sig själv, för sin omgivning och för hela landet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)