Palliativ vård i hemmet: Sjuksköterskors erfarenheter : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Behovet av palliativ vård är stort i hela världen och cirka 40 miljoner människor behöver vårdas palliativt varje år. Många människor önskar att få dö i sina egna hem och därför har palliativ vård i hemmet blivit en växande vårdform som är under utveckling. Palliativ vård grundar sig på de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till de närstående. Dessa bygger på att lindra och förebygga lidandet hos patienten. Sjuksköterskan har en ledande roll i omvårdnaden och ska arbeta genom ett etiskt och personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskans arbete grundar sig i respekt för patientens integritet och fokusering på att främja hälsa, lindra symtom och lindra lidandet. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård i patientens egna hem. Metod: En litteraturöversikt gjordes enligt Fribergs (2017) metod. De databaser som användes inför sökningen av vetenskapliga artiklar var följande: CINAHL Complete, PubMed och Medline. I arbetet inkluderades nio kvalitativa och en kvantitativ artikel, då dessa bedömdes svara på syftet att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård i hemmet. Utvalda artiklar analyserades med hjälp av Fribergs analysmetod. Resultat: Resultatet presenteras i fyra teman: Vårdrelationens betydelse, Arbetsgruppens betydelse, Behovet av kompetensutveckling och Personlig påverkan. Sjuksköterskorna hade positiva och negativa erfarenheter av den palliativa hemsjukvården. Goda vårdrelationer, fungerande samarbeten och den tillfredsställelse som arbetet gav upplevdes som positivt. Otillräcklig kunskap, brist på tid samt svårigheter i att möta etiska dilemman upplevdes som negativt. Diskussion: I metoddiskussionen diskuterar författarna styrkor såväl som svagheter med litteraturöversikten. I resultatdiskussionen diskuteras huvudfynden i resultatet genom Katie Erikssons omvårdnadsteori, tidigare forskning, bakgrund och författarnas egna reflektioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)