Internationalisering genom att samarbeta med utländska mellanhänder

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

Sammanfattning:

Internationalisering genom mellanhänder är ett vanligt sätt för små och medelstora företag att expandera sin verksamhet till nya marknader. Orsaken är att expansion görs möjlig till nya marknader genom bryggning av distanser samt den relativt låga finansiella risken som internationalisering genom mellanhänder innebär. Resurser att expandera organiskt är något som små och medelstora företag ofta inte har. Det saknas forskning som förklarar hur framgångsrika mellanhandssamarbeten uppnås och många företag misslyckas eller når inte full potential. Vårt syfte med studien är att skapa förståelse för de faktorer som påverkar ett framgångsrikt samarbete med utländska mellanhänder. Inledande intervjuer och genomgång av teori visade att identifiering av bra mellanhänder, kontroll och vidareutveckling av relationen är viktiga faktorer för framgångsrika mellanhandssamarbeten. Med detta som utgångspunkt skapade vi en enkät för att undersöka vilken erfarenhet svenska internationaliserande små och medelstora företag har. En modell baserad på svaren på enkätfrågorna som redovisar faktorerna och deras förhållning till framgång finns presenterad i slutsatserna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)