Den normkritiska föreställningen – hur görs den?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Hur iscensätter man en föreställning och ett samtal om sexualitet och normkritik med musik som medel? I denna aktionsforskningsstudie har jag fördjupat mig i arbetet kring en kreativ process, nämligen utvecklingsarbetet av The Erotica Project – Våga! som en produktion för högstadiet och gymnasiet som bygger på frågor om sexualitet och normkritik. Konceptet består av en föreställning med efterföljande samtal samt ett inspirationsmaterial. Det som studeras är fas 1 av utvecklingsarbetet: brainstorm-arbetet med att omarbeta föreställningen, skapa samtalsunderlag samt utveckla ett inspirationsmaterial. Syftet med studien är att på detaljnivå studera en kreativ process. Jag vill synliggöra hur en dylik utvecklingsprocess går till och hur man kan gå till väga om man vill knyta ett praktiskt konstnärligt, kreativt arbete till litteratur och forskning. Processen med The Erotica Project – Våga! studeras utifrån forskning om normkritisk pedagogik, sexualitet och sexualundervisning samt i relation till idén om musik som medel. Studiens data är samlat dokumenterat material från The Erotica Projects fyra arbetsdagar hösten 2012, som jag har gått igenom, analyserat och därefter valt ut intressanta partier. I resultatkapitlet redovisas sådant som framkommit under processens gång i fem temafält: Process och projekt, Koncept, Sexualitet och identitet, Normkritisk pedagogik samt Musik som medel. Det som slutligen framkommer i resultatdiskussion är att trots att projektledaren, det vill säga jag, till viss del brast i sitt uppdrag så rullade projektet på bra tack vare aktionsforskningens reflekterande process samt projektgruppens styrkor: humor, flow och synergieffekt. The Erotica Project – Våga! fas 1 avslutas med nya insikter både gällande de teoretiska delarna, processen och arbetssättet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)