Elevhälsoteamets Tankar kring Fysioterapeuter i skolan : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Fysisk inaktivitet och mental ohälsa ökar bland barn och ungdomar i Sverige. Forskning visar att beteenden som barn har ofta fortsätter i vuxen ålder, och att fysisk aktivitet är positivt för både hälsan och studieresultat. Trots detta finns det nästan inga fysioterapeuter i den svenska skolan. Av denna anledning intervjuades de som arbetar i elevhälsoteamet.   Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de professioner som ingår i elevhälsoteam på kommunala grundskolor tänker kring behov av och möjligheter för att inkludera fysioterapeut i elevhälsoteamet. Metod: Kvalitativ design, gjord med intervjuer och analyserad med induktiv ansatts. Urvalet var åtta personer som representerade fyra av de professioner som arbetar inom elevhälsoteamet.   Resultat: Fyra kategorier och tio underkategorier utformades. Kategorierna var: Kunskap om fysioterapi, Elevhälsoteamets uppdrag, behov av kompetens och Styrande faktorer. Dessa kategorier talar om informanternas förkunskap om fysioterapeuter, vad elevhälsoteamet gör idag, vad de ser för kompetensbehov och vad som styr ifall fysioterapeuter skall komma in i skolan.   Slutsatser: Informanterna såg positivt på att ta in fysioterapeuter i skolan. Hinder identifierades i form av ekonomi och lagstadgad styrning. Det finns ett behov av att marknadsföra vad fysioterapeuter kan göra för skolan till de som tar beslut kring elevhälsoteamet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)