Blir man någonsin färdig som lärare? En intervjustudie kring kompetens- och skolutveckling i tre kommuner

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Annalena Svensson; Anna Klemensson; Lena Hansson; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka lärares och rektorers inställning tillSyfte:kompetens- och skolutveckling samt att se hur kompetensutveckling bedrivs pålokal nivå.- Hur uppfattas kompetens- och skolutveckling av mottagarna?Huvudfrågor:- Hur bedrivs kompetensutveckling på lokal nivå i tre olika kommuner?- Finns det någon föreställning om hur kompetensutveckling borde bedrivas föratt nå skolutveckling och för att lärare ska kunna utvecklas samt bedriva sittyrke på ett tillfredsställande sätt?- Finns det skillnader mellan olika skolor och kommuner?Litteraturstudier gjordes, där terminologi, historik samt forskning kring ämnetMetod:belystes. För den empiriska undersökningen användes strukturerade intervjueroch dessa tolkades hermeneutiskt.Enligt den forskning som gjorts sker optimal kompetens- och skolutveckling omResultat:den initieras ur ett upplevt behov eller problem. Ibland kan denna utveckling skei samarbete med forskare. Resultaten i denna studie visar att teori och verklighetstämmer överrens. Till största del är kompetensutveckling kollektiv, och syftarfrämst till att stärka pedagogernas didaktiska kunskap. Vad gäller fortbildning iämneskunskaper sker denna mer på individuell basis. Lärarna känner att de kanvara med och påverka kompetensutvecklingen på skolan. Skolledare och lärare iundersökningen tycks i stort sett ha en gemensam syn på skol- ochkompetensutveckling. I och med att de har olika yrkesroller har de dock olikaperspektiv; skolledare ser mer helhet medan lärare ser utifrån sin egenverksamhet. Enligt regeringens budgetsproposition 007 kommer två miljarderkronor att satsas på kompetensutveckling i den svenska skolan. Utifrån dettaredovisas informanternas olika visioner om framtidens kompetens- ochskolutveckling.Betydelse för läraryrket: Samhället förändras i allt snabbare takt. Ingen vet exakt vilka kompetenser somkommer att krävas av individer i framtiden. Som pedagog är det då viktigt atthela tiden medvetet följa utvecklingen. Denna studie belyser hur kompetens-och skolutveckling ser ut i skolan i relation till dagens forskning. Studien geräven insikter i hur den närmaste framtiden skulle kunna se ut iutvecklingssammanhang.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)