Upplysningar om finansiella risker. Förändras företagens upplysningar om risker vid en konjunkturnedgång?

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sofie Setterberg; Emma Sjöholm; [2010-02-05]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och problem: 2007 var ett år då de svenska företagen expanderade och det fanns en stor optimism inom ekonomin. Året som följde drabbades av den djupaste krisen sedan 1930-talet vilken utlöstes av Lehman Brothers konkurs i USA och hela världsekonomin gick in i en lågkonjunktur. Påverkas upplysningslämnandet av finansiella risker i en lågkonjunktur och är en eventuell förändring hänförlig till företagets storlek eller branschtillhörighet.Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka årsredovisningar från åren 2007 och 2008 och jämföra om det finns skillnader finns mellan åren hur företagen upplyser om sina risker. Vidare kommer det att undersökas om skillnader beror på företagens storlek eller branschtillhörighet.Avgränsningar: Enbart svenska företag ingår i studien och som har följt IFRS under räkenskapsåren 2007 och 2008. Vidare är det enbart företag inom branscherna Finans och Fastighet, Dagligvaror samt Industri som kommer att granskas.Metod: Uppsatsen har en kvantitativ ansats med årsredovisningar som utgångspunkt. Ett urval har genomförts av 75 företag vilka är noterade på Stockholmsbörsen. Dessa företag har valts ut med hjälp av ett stratifierat urval.Slutsats: Den empiriska undersökningen visar inte på någon större förändring i upplysningslämnandet avseende de undersökta åren. Ingen skillnad har visats avseende ett företags storlek respektive branschtillhörighet. Detta kan bero på att IFRS-regelverket redan ställer höga krav avseende informationslämnandet. Vidare kan det bero på att företagen inte prioriterar ett ökat upplysningslämnande då detta medför ökade kostnader och företagen väljer i en lågkonjunktur att se över sina resurser.Förslag till vidare forskning: En intressant infallsvinkel skulle kunna vara att välja ett mindre antal företag från olika branscher och granska de mer ingående och se hur de har påverkats av den rådande krisen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)