Fler ekobyar, färre miljöproblem? : More ecovillages, less environmental problems?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: För att lösa hållbarhetsproblem krävs fokus på mer självförsörjande samhällen som kräver ett lägre behov av konsumtion, energi och transporter då människans nuvarande livsstil och samhällsmål inte går att kombinera med hållbart, klimatvänligt och rättvist. Vår livsstil är dock inte bara orsaken utan även lösningen på hållbarhetsutmaningar. Forskare och medlemmar av gemenskaper menar på att den miljömässigt fördelaktiga livsstil som förknippas med ekobyar och kollektivboenden kan bidra till att uppnå hållbarhetsmål, samt att gemenskaps-baserade initiativ har potential att utgöra en mer hållbar livsstil i jämförelse med konventionella samhällen. En litteraturöversikt och tre intervjuer genomfördes med syftet att undersöka hur ekobyar, som en avsiktlig gemenskap, kan hjälpa oss att leva innanför planetens gränser och vilka sociala utmaningar som ekobyar möter. Resultaten analyserades med hjälp av planetära gränser, donut-ekonomi och nerväxt som en del av emergent normteorin. Studien visar att ekobyar som en avsiktlig gemenskap kan hjälpa oss att leva innanför planetens gränser och bidra till en miljömässigt hållbar utveckling inom sex kategorier: ekologiska system, ekologisk arkitektur, energisystem, transportsystem, matsystem och miljövänligt beteende Sociala utmaningar som upptäcktes i ekobyar är otydliga normer och regler, brist på deltagande och egenemang, ledarskap, beslutsfattande, kommunikation, odelade visioner och mål, ojämn maktbalans, etiska frågor, arbetslöshet, organisering och olika bakgrunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)