Olika åtgärder för att förebygga och lindra undernäring hos dementa

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

Författare: Göran Harning; Faiz Norolla; [2010]

Nyckelord: Demens;

Sammanfattning: Bakgrund: Inom demensvården är undernäring en vanlig företeelse som personalen måste handskas med. Detta på grund av alla de svårigheter dementa patienter drabbas av. Syfte: Syftet med uppsatsen är belysa omvårdnadsåtgärder som syftar till att anpassa måltidsmiljön för dementa och stödja dessa vid närings- och vätskeintag. Metod: I litteraturstudien har artiklar söks i databaserna Pubmed och Cinahl, samt att vissa artiklar togs fram med hjälp av manuell sökning. Resultat: Resultatet redovisas i olika subkategorier och kategorier. Där framkommer olika åtgärder för att hantera de ätsvårigheter som dementa kan drabbas av. Musik är något som kan användas för att lugna ner oroliga personer så att de kan fokusera på maten, samt att vidareutbildning av personalen visat sig ha positiva effekter på patienternas näringsstatus. Diskussion: Demenssjukdomen kan medföra vissa komplikationer bl.a. undernäring och viktnedgång. Detta kan förebyggas delvis genom utbildning av personalen om nutritionsbehandling och anpassning av när miljön. Slutsats: Individer med demens har ett betydande behov av stöd och förståelse för deras sjukdom. Samt att de som jobbar med dementa kan ha stor nytta av vidareutbildning om hur demenssjukdomarna utvecklas och hur man handskas med patienternas avvikande beteenden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)