Äldre patienters erfarenheter av e-hälsa : En kvalitativ litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: E-hälsa är en term inom vården som beskriver kombinationen av datorvetenskap och medicin. Användning av e-hälsa kan öka patienternas delaktighet i sin vård samt möjliggöra en förbättrad egenvård. Sjuksköterskor har upplevt att äldre patienter ofta uttrycker brist på intresse för e-hälsan. Syfte: Syftet var att undersöka äldre patienters erfarenheter av e-hälsa. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ ansats som inkluderade 11 artiklar. Resultat: Fyra övergripande teman identifierades; Utmaningar vid användningen av e-hälsa, brist på intresse för digital vård, förbättrad egenvård med hjälp av e-hälsoverktyg och behov av hjälp och support. Resultatet visade att äldre patienterna erfor svårigheter och osäkerhet vid användningen av e-hälsoverktyg. I detta var stöd från hälso- och sjukvårdspersonal eller anhöriga väsentligt. E-hälsa kunde samtidigt stärka förmågan till egenvård och öka självständigheten hos patienterna. Slutsats: E-hälsa kan ses som ett hjälpmedel för god egenvård och ökad delaktighet för äldre patienter, samtidigt uppmärksammas svårigheter gällande kunskap och användning. Sjuksköterskor har en viktig roll i att utbilda och stötta patienterna i utmaningarna de möter inom e-hälsa. Vidare forskning om äldre patienters och sjuksköterskors erfarenheter av e-hälsa behövs för en bättre förståelse för äldre patienternas behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)