Poliser i film

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: ABSTRACT Kurs MKVA 21:4 B-uppsats 7,5 poäng Författare Ann-Christin Jarlung Handledare - Examinator Tobias Linné Uppsats titel: Poliser i film - En studie av hur polisyrket presenterades genom några filmkaraktärernas uppbyggnad Nyckelord Polis, filmroll, stereotyper, arbetssätt, identitet, Beck, Wallander Syfte: Uppsatsens syfte var att utröna om att mottagaren av polisfilm påverkades av den bild av polisen som presenterade i filmernas poliskaraktärer och om att detta bidrog till konstruerandet av en viss uppfattning om polisen. Teori: Utgångspunkterna var den representation som förekommit och vilka ideologier som fanns att se. Reflektioner kring diskurs, roller och rörliga bilder. Undersökning om organisationsuppbyggnad och myter påverkade presentationen av polisrollen. Metod: Granskning av hur filmernas polisroller speglades och spelades. Reflektivt resonerande och observationer med stöd av teorier. En genomgång av filmerna och notering av hur polisroller speglades i ett urval med scener. Även en jämförelse med forskning kring verklighetens polis. Slutsats Varje individ bar med sig en bild av polisyrket. Denna uppfattning kunde styrkas eller förändras genom vårt medieutbud. I detta stora brus fanns också filmernas inverkan på individen. Polisens roll i de utvalda filmerna representerades delvis genom de personliga relationerna mellan karaktärerna och burits vidare hos vissa individer som en sanning. Det berodde också på den enskilde utövaren av polisyrket med egna referensramar och egna upplevelser och erfarenheter som skapade tolkningarna av polisyrket. Mottagaren skulle kunna bli påverkad då han/hon inte hade insyn i hur verklighetens polis arbetade och då kunna bygga på sin bild av polisen med hjälp av den insyn som visats i de utvalda filmerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)