Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Sammanfattning: Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013. Holmen har i sina slutavverkningsuppföljningar sett att körskador fortsätter att uppstå i för stor utsträckning. Syftet med studien var att undersöka hur maskinförare anser att metoden Spårlös drivning har implementerats, samt att se vilka förbättringar som kan öka förståelsen för körsättet och minska andelen körskador i framtiden. Stu-dien avgränsades till slutavverkningslag i region Nord. Slutavverkningsuppföljning-ens data analyserades och sedan genomfördes även kvalitativa intervjuer med 9 ma-skinförare. Resultatet från slutavverkningsuppföljningen visade att få trakter har registrerats som skadade men närmare 50 % av arealen på de skadade trakterna hade skador. På majoriteten av trakterna hade åtgärder mot körskador utförts på minst 75 % av area-len. Respondenternas svar i intervjuerna visade på att bra planering, detaljrika trakt-direktiv och bra kommunikation var viktiga faktorer för att minska körskadorna. Pro-duktionsledarna måste enligt respondenterna ta ansvar och skicka maskinförare till trakter anpassade efter årstid samt fortsättningsvis betala ut ersättning för förebyg-gande arbete mot körskador. Alla maskinförare var nöjda med de utbildningar och uppföljningar som utförs och även med metodbeskrivningen. En svaghet kring ar-betssättet ansåg respondenterna vara en övertro på sig själva och markens bärighet. Den största nyttan med metoden var att de får känna stolthet över ett snyggt hygge. Generellt verkar maskinförarna enligt mig vara positivt inställda till metoden och många var medvetna om vad som kan förbättras, men det är svårt att få till ett gemen-samt synsätt för alla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)