Kvinnlig användarvänlighet - En egenutvecklad kvinnlig användarvänlighetsmodell

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: I dagsläget finns det många skrivna böcker och vetenskapliga rapporter om användarvänliga webbplatser. Kvinnorna ökar procentuellt sin användning av Internet samtidigt som det inte finns några studier som behandlar den kvinnliga användarvänligheten. Vidare poängterar tidigare forskning att huvuddelen av webbplatserna är utformade utifrån manliga normer. I denna uppsats tänker vi sträcka oss ett steg längre och utveckla en webbmodell som tar hänsyn till den kvinnliga användarvänligheten. Vi valde att studera området med ett kvalitativt tillvägagångssätt. Med hjälp av e-post skickades standardiserade frågeställningar till erfarna praktiker, som vi höll kontakt med. Majoriteten av respondenterna tyckte att innehållet i vår kvinnliga användarvänlighetsmodell var relevant. Vissa tyckte att vår modell var lämplig att studera vidare med, medan andra önskade en mer objektiv forskning. I denna uppsats gjordes endast första fasen och vi skulle därför vilja att vår webbmodell testades empiriskt. Både kvalitativt för att få bättre förståelse för kvinnans användarvänlighet och kvantitativt för att se om det är möjligt att generalisera materialet. Undersökningens resultat kan möjligtvis leda till att framtidens webbutvecklare börjar ta den kvinnliga användarvänligheten på allvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)